معرفی

مشخصات فردی

پیمان افضل

نام - نام خانوادگی : پیمان   افضل

پست الکترونیکی : P_Afzal@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی اکتشاف معدن
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی اکتشاف معدن
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمینشناسی اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1- عضو پیوسته و عضو هیات‌مدیره دوره‌های پنجم، ششم و هفتم انجمن مهندسی معدن ایران

2- عضو هیات موسس انجمن دانشجویی علمی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3- عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران، استان تهران

4- عضو کمیته نفت، گاز و زغال­سنگ سازمان مرکزی دانشگاه آزادتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی معدن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع همکاری : تمام وقت

پیمان افضل
پیمان افضل

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^